The School District of Philadelphia

Mirëseerdhët në Pyetësorin e Drejtorisë Arsimore Ndikimi i Prindit&Kujdestarit!

Ky pyetësor ka synim të tërheqë mendimet tuaja për shkollën e fëmijës. Ne ju këshillojmë të plotësoni pyetësorin për secilin prej fëmijëve tuaj! Pyetësori Ndikimi i Prindit & Kujdestarit është i hapur për prindërit dhe kujdestarët e nxënësve të shkollave publike dhe ato Charter të Filadelfias.

Mund të keni marrë një kopje letre të kësaj ankete me postë. Nëse e keni plotësuar dhe postuar tashmë një variant letre të kësaj ankete dhe nuk keni fëmijë të regjistruar në shkolla të ndryshme, nuk ka nevojë ta kryeni sërish anketën. Por, nëse keni fëmijë të regjstruar në shkolla të ndryshme, mund ta dërgoni me postë variantin e letrës për fëmijën e parë dhe të kryeni anketën nga internti për çdo shkollë shtesë ku keni një fëmijë të regjistruar. Jeni gjithashtu i mirëpritur ta kryeni anketën nga interneti për të gjitha shkollat ku keni fëmijë të regjistruar (dhe ta skartoni anketën që merrni me postë).


Ju lutemi verifikoni Numrin e ID_së të Nxënësit të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias
Faleminderit për pjesëmarrjen në pyetësorin e këtij viti shkollor! Që të filloni pyetësorin, ju lutemi futni numrin e ID së nxënësit të Shkollës të Drejtorise Arsimore të Filadelfias në kutinë më poshtë. Numri i ID së nxënësit, është dhënë nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias për çdo nxënës të shkollave publike, ose Charter. Në rast se ju jeni prind i një nxënësi të Drejtorisë Arsimore, ju mund ta gjeni këtë numër në dëftesën shkollore të tij/saj. Në rast se ju jeni prind i një nxënësi të shkollës Charter, ju mund ta gjeni këtë numër në shkollën të tij/saj.

Ju lutemi bëhuni me dije: Pyetësori që fillohet për t’u plotësuar duhet të përfundohet plotësisht. Pyetësori kërkon rreth 10 minuta që të plotësohet.

SHËNIM PËR PRINDËRIT E NXENËSVE TË SHKOLLAVE CHARTER
Numrat e ID_ve të nxënësve të Shkollave Charter, mund të MOS jenë të njejtë si numrat e ID_ve të nxënësve të shkollave publike të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias. Ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës tuaj, që të merrni numrin e ID së nxënësit të Drejtorisë Arsimore.
Numri i ID_së të Nxënësit të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias:       

Sondazhi mbyllet në 10 qershor 2022. Në rast se keni vështirësi të ndryshme, ose keni pyetje në lidhje me pyetësorin, kontaktoni ekipin e pyetësorit në: 215-400-6565, ose schoolsurveys@philasd.org

Drejtoria Arsimore e Filadelfias
Zyra e Kërkimeve dhe Vlerësimit

Vizitoni faqen tone të Internetit