The School District of Philadelphia

Close Window

Mirëseerdhët në Pyetësorin e Drejtorisë Arsimore Ndikimi i Prindit&Kujdestarit!

Ky pyetësor ka synim të tërheqë mendimet tuaja për shkollën e fëmijës. Ne ju këshillojmë të plotësoni pyetësorin për secilin prej fëmijëve tuaj! Pyetësori Ndikimi i Prindit & Kujdestarit është i hapur për prindërit dhe kujdestarët e nxënësve të shkollave publike dhe ato Charter të Filadelfias.


Ju lutemi verifikoni Numrin e ID_së të Nxënësit të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias
Faleminderit për pjesëmarrjen në pyetësorin e këtij viti shkollor! Që të filloni pyetësorin, ju lutemi futni numrin e ID së nxënësit të Shkollës të Drejtorise Arsimore të Filadelfias në kutinë më poshtë. Numri i ID së nxënësit, është dhënë nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias për çdo nxënës të shkollave publike, ose Charter. Në rast se ju jeni prind i një nxënësi të Drejtorisë Arsimore, ju mund ta gjeni këtë numër në dëftesën shkollore të tij/saj. Në rast se ju jeni prind i një nxënësi të shkollës Charter, ju mund ta gjeni këtë numër në shkollën të tij/saj.

Ju lutemi bëhuni me dije: Pyetësori që fillohet për t’u plotësuar duhet të përfundohet plotësisht. Pyetësori kërkon rreth 10 minuta që të plotësohet.

SHËNIM PËR PRINDËRIT E NXENËSVE TË SHKOLLAVE CHARTER
Numrat e ID_ve të nxënësve të Shkollave Charter, mund të MOS jenë të njejtë si numrat e ID_ve të nxënësve të shkollave publike të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias. Ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës tuaj, që të merrni numrin e ID së nxënësit të Drejtorisë Arsimore.
Numri i ID_së të Nxënësit të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias:       

Anketa mbyllet më 7 Qershor 2019. Në rast se keni vështirësi të ndryshme, ose keni pyetje në lidhje me pyetësorin, kontaktoni ekipin e pyetësorit në: 215-400-6565, ose parentsurveyinfo@philasd.org

Drejtoria Arsimore e Filadelfias
Zyra e Kërkimeve dhe Vlerësimit

Vizitoni faqen tone të Internetit