The School District of Philadelphia

Hoan nghênh quý vị đã vào trang web Khảo Sát Kiến Phụ Huynh Và Giám Hộ Của Sở Giáo Dục!

Việc khảo sát được thiết kế để tìm hiểu xem quý vị nghĩ gì về trường của con mình. Chúng tôi khuyến khích quý vị trả lời câu hỏi khảo sát cho từng đứa con của mình! Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Và Giám Hộ Của Sở Giáo Dục mở ra cho phụ huynh và giám hộ của học sinh các trường công lập và trường hợp đồng của Thành Phố Philadelphia.

Bạn có thể đã nhận được một bản sao của cuộc khảo sát này qua đường bưu điện. Nếu bạn đã trả lời và gửi trả lại bản khảo sát này qua đường bưu điện và không có đứa con nào đang học ở những trường khác thì bạn không cần phải thực hiện lại cuộc khảo sát. Tuy nhiên, nếu bạn có con học ở những trường khác thì bạn có thể gửi qua đường bưu điện cho đứa con đầu tiên của mình, sau đó trả lời khảo sát trực tuyến thêm cho từng trường mà bạn có con đang theo học. Bạn cũng có thể tham gia khảo sát trực tuyến cho tất cả các trường mà các con bạn theo học (và bỏ khảo sát mà bạn nhận được qua đường bưu điện).


Xin hãy xác nhận Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con quý vị.
Cảm ơn quý vị đã tham gia cuộc khảo sát ý kiến năm nay! Để tham gia cuộc khảo sát, xin vui lòng đánh Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con quý vị vào ô bên dưới. Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con em quý vị do Sở Giáo Dục Philadelphia cấp cho mỗi học sinh của sở hoặc của trường hợp đồng. Nếu quý vị là phụ huynh của học sinh thuộc Sở Giáo Dục thì quý vị có thể tìm thấy số thẻ học sinh của con mình trên tờ phiếu điểm của em. Nếu quý vị là phụ huynh của học sinh thuộc trường Hợp Đồng thì quý vị có thể tìm thấy Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con mình từ trường của em.

Xin lưu ý: Một khi bắt đầu trả lời cuộc khảo sát thì quý vị phải hoàn tất cùng một lúc. Phải mất khoảng 10 phút để trả lời tất cả các câu hỏi.

LƯU Ý ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH TRƯỜNG HỢP ĐỒNG
Số thẻ học sinh của Trường Hợp Đồng có thể không giống như số thẻ học sinh Sở Giáo Dục Philadelphia. Quý vị phải điền vào Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con quý vị để trả lời câu hỏi khảo sát. Xin vui lòng liên lạc với trường của con quý vị để lấy Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con quý vị.
Số Thẻ Học Sinh Của Sở Giáo Dục Philadelphia:       

Cuộc khảo sát sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 6, 2022 Nếu quý vị gặp trở ngại khi đăng nhập hoặc có thắc mắc về vấn đề khảo sát thì xin vui lòng liên lạc với nhóm phụ trách khảo sát số: 215-400-6565 hoặc email cho: schoolsurveys@philasd.org

Sở Giáo Dục Philadelphia
Văn Phòng Ngiên Cứu và Đánh Giá

Viếng trang Web của chúng tôi