The School District of Philadelphia

Close Window

Hoan nghênh quý vị đã vào trang web Khảo Sát Kiến Phụ Huynh Và Giám Hộ Của Sở Giáo Dục!

Việc khảo sát được thiết kế để tìm hiểu xem quý vị nghĩ gì về trường của con mình. Chúng tôi khuyến khích quý vị trả lời câu hỏi khảo sát cho từng đứa con của mình! Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Và Giám Hộ Của Sở Giáo Dục mở ra cho phụ huynh và giám hộ của học sinh các trường công lập và trường hợp đồng của Thành Phố Philadelphia.


Xin hãy xác nhận Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con quý vị.
Cảm ơn quý vị đã tham gia cuộc khảo sát ý kiến năm nay! Để tham gia cuộc khảo sát, xin vui lòng đánh Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con quý vị vào ô bên dưới. Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con em quý vị do Sở Giáo Dục Philadelphia cấp cho mỗi học sinh của sở hoặc của trường hợp đồng. Nếu quý vị là phụ huynh của học sinh thuộc Sở Giáo Dục thì quý vị có thể tìm thấy số thẻ học sinh của con mình trên tờ phiếu điểm của em. Nếu quý vị là phụ huynh của học sinh thuộc trường Hợp Đồng thì quý vị có thể tìm thấy Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con mình từ trường của em.

Xin lưu ý: Một khi bắt đầu trả lời cuộc khảo sát thì quý vị phải hoàn tất cùng một lúc. Phải mất khoảng 10 phút để trả lời tất cả các câu hỏi.

LƯU Ý ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH TRƯỜNG HỢP ĐỒNG
Số thẻ học sinh của Trường Hợp Đồng có thể không giống như số thẻ học sinh Sở Giáo Dục Philadelphia. Quý vị phải điền vào Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con quý vị để trả lời câu hỏi khảo sát. Xin vui lòng liên lạc với trường của con quý vị để lấy Số Thẻ Học Sinh Sở Giáo Dục Philadelphia của con quý vị.
Số Thẻ Học Sinh Của Sở Giáo Dục Philadelphia:       

Cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 7 tháng 6 năm 2019. Nếu quý vị gặp trở ngại khi đăng nhập hoặc có thắc mắc về vấn đề khảo sát thì xin vui lòng liên lạc với nhóm phụ trách khảo sát số: 215-400-6565 hoặc email cho: parentsurveyinfo@philasd.org

Sở Giáo Dục Philadelphia
Văn Phòng Ngiên Cứu và Đánh Giá

Viếng trang Web của chúng tôi