Main Menu

Vë adresën, ose kliko në një vënd në hartë që të shikosh:
  • Kufiri i zonës i lidhur me adresën tuaj (rezidenca)
  • Modeli ushqyes i shkollave te mesme që marrin nxënës nga shkollat 8-vjecare brënda kufirit të përcaktuar për secilën zonë
 

Njoftim: Aplikimi i Gjetësit të Shkollës (School Finder) përdor shërbimet e një pale të 3_të, që ofrohet prej Google, Inc. Drejtoria Arsimore e Filadelfias nuk mund të garantojë saktësinë e plotë të rezultatit, që ofrohet nga ky shërbim. Modelet e shkollave ushqyese dhe Zona e Shkollës në hartë, kanë si qëllim të jenë një udhëzues për prindërit dhe kujdestarët, për identifikimin e shkollës së caktuar të zonës për femijët e tyre. Nxënësit janë për t'u regjistruar në shkollat e zonës, të cilat ju shërbejnë rezidencave legale të prindit, ose kujdestarit ligjor. Ju lutemi mos merrni vendime për të lëvizur, blerë apo marrë me qera një shtëpi, duke u bazuar vetëm nga këto harta dhe gjithmonë më përpara bëni një verifikim të informacionit që jepet nga Gjetësi i Shkollës, duke kontaktuar direkt shkollën tuaj lokale, ose Drejtorinë Arsimore të Filadelfias.

Zonat e mbledhjes së nxënësve, si edhe modelet e shkollave ushqyese, janë të ndryshueshme duke reflektuar ndryshimet demografike të zonës.

 

Shkollat me Pranim Special dhe nga i Gjithë Qyteti
Këto harta japin Shkollat publike me Pranim Special dhe nga i Gjithë Qyteti, regjistrimi në të cilat nuk kushtëzohet nga kufijtë e zonës. Për më tepër informacion rreth shkollave me pranim special dhe nga i gjithë qyteti, ju lutemi referohuni Pyetjeve me të Shpeshta (FAQs) të Zyrës së Vendosjes së Nxënësve.

 

Shkollat Charter
Këto harta japin Shkollat Charter në Rilindje dhe shkollat Charter Jo në Rilindje. Shkollat Charter Në Rilindje veprojnë si shkolla të zonës dhe regjistron fëmijët e zonës dhe ato që ushqejnë atë. Shkollat Charter Jo në Rilindje që jepen në keto harta nuk janë bazuar në kufijtë e zonës. Informacion i mëtejshëm për shkollat charter mund të merret nga Zyra e Shkollave Charter.

 

Pyetje
Ju lutemi kontaktoni shkollën lokale që jepet në hartë për t'u siguruar, që adresa e juaj e banimit përfshihet në kufijtë aktuale të dhëna në hartë. Nëse keni pyetje për kufijtë e zonave të shkollës, ose regjistrimin e nxënësve, ju lutemi telefononi Drejtorinë Arsimore të Filadelfias në numrin 215-400-4000. Nëse keni probleme teknike me uebsajtin e Gjetësit të Shkollës, ju lutemi kontaktoni webmaster@philasd.org.
 

.