Main Menu

Viết vào địa chỉ dưới đây hoặc bấm vào khu vực trên bản đồ để thấy:
  • Khu vực/ranh giới liên quan đến địa chỉ (thường trú) của quý vị
  • Các trường cùng tuyến với nhau trong từng khu vực/ ranh giới
 

Đính Chính: Ứng dụng School Finder (Tìm Trường) sử dụng dịch vụ của bên thứ ba do Google, Inc. cung cấp Sở Giáo Dục Philadelphia không thể đảm bảo tính chính xác của các kết quả do dịch vụ này cung cấp. Tài liệu về Những Trường Cùng Tuyến và Bản Đồ Địa Bàn Phục Vụ của các trường là hướng dẫn giúp cho phụ huynh và người giám hộ có thể tìm ra trường trong địa phương cho con mình. Học sinh ghi danh học tại những trường địa phương nào phục vụ cư dân vùng đó như là phụ huynh hoặc người giám hộ của em. Xin vui lòng đừng quyết định chuyển nhà, mua hoặc thuê nhà hoặc chung cư chỉ vì dựa vào thông tin trên bảng này. Luôn xác minh thông tin được cung cấp bởi ứng dụng School Finder bằng cách liên hệ trực tiếp với trường địa phương của quý vị hoặc Sở Giáo Dục Philadelphia.

Khu vực /ranh giới cũng như mô hình của các trường cùng tuyến có thể thay đổi để phản ánh việc thay đổi nhân khẩu trong địa phuơng.

 

Các Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố Và Trường Có Tiêu Chuẩn Tuyển Sinh Đặc Biệt
Các bản đồ này có in tên các Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố hoặc Trường Có Tiêu Chuẩn Tuyển Sinh Đặc Biệt. Việc ghi danh vào các trường này không dựa vào địa bàn ranh giới khu phố. Để biết thêm thông tin về Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố hoặc Trường Có Tiêu Chuẩn Tuyển Sinh Đặc Biệt, xin vui lòng tham khảo mục Giải Đáp Thắc Mắc (FAQs) của Văn Phòng Phân Bổ Học Sinh.

 

Trường Hợp Đồng
Những bản đồ này có in tên các trường Hợp Đồng Phục Hồi và Trường Hợp Đồng không phải là Trường Phục Hồi. Các Trường Hợp Đồng Phục Hồi hoạt động như là những trường địa phương và thu nhận học sinh cư ngụ trong địa bàn mà trường phục vụ. Những trường hợp đồng không phải là trường phục hồi được in tên trên bản đồ này không nhận học sinh dựa vào địa bàn ranh giới khu phố. Có thể lấy thêm thông tin về các trường hợp đồng tại Văn Phòng Charter School Office.

 

Thắc Mắc
Xin vui lòng liên hệ với các trường địa phương được in trên bản đồ để đảm bảo rằng địa chỉ của quý vị đúng theo quy định của các khu vực / ranh giới hiện tại. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến địa bàn trường học hoặc việc phân bổ học sinh, xin vui lòng gọi cho Tổng Đài Điện Thoại Sở Giáo Dục Philadelphia số 215-400-4000. Nếu quý vị đang gặp phải các vấn đề kỹ thuật với trang web School Finder, xin vui lòng liên hệ với webmaster@philasd.org.